Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret

Iskolaérettség

Iskolaérettség Óvodánkban megkezdődött az iskolaérettség megállapításával kapcsolatos teendők sora:

Az óvodapedagógusok felmérik egy iskolaérettségi feladatsorral a nagyokat.
Konzultálnak a logopédussal.
Az óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket gyermekük fejlettségéről.
2015.01.28-án szülői értekezletet tartottunk az óvodában, amelynek témája volt: "Iskolás lesz a gyermekünk!" Ennek keretében tájékoztattuk azokat a szülőket, akiknek tanköteles lesz a gyermekük, vagyis 2015.08.31-ig betölti a 6. életévét. Meghívott vendégeink voltak az iskola pedagógusai, illetve az iskola igazgatónője.
2015 januárjától az iskolaérettségi vizsgálatokat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézményében végzik el a szakemberek, időpontok megadásával. Az iskolaérettségi vizsgálathoz a gyermek 5 éves státusz vizsgálatára is szükség van, amelyet a védőnő és a gyermek házi gyermekorvosa végzett el.
A tanköteles korú gyermekek adatait egyeztetjük.
Március végén óvodai szakvéleményt állítunk ki a tanköteles korú gyermekekről.
Az iskolai beiratkozás időpontjáról tájékoztatjuk a szülőket a faliújságon. 

 

A gyermekek és a családok életében kiemelt jelentőségű időszak a tanköteles kor kezdete. Vannak szülők, akik szeretnék kicsit nyújtani a boldog gyermekkort, mások büszkék arra, hogy milyen ügyes a csemetéjük s az előrehozott beiskolázást kezdeményezik.

Az iskolába lépés első pillanataira mindannyian emlékezünk, hiszen minden kisgyerek nagyon mélyen éli át ezt a napot. Nem mindegy, hogyan, milyen érzésekkel lépi át az iskola küszöbét, félelem, szorongás vagy bizalommal teli várakozás van benne. Ez elsősorban a családi nevelésből, szülőktől és az óvodától függ.

A gyermekekre az iskolában új típusú életritmus, más követelményrendszer vár, mint amit az óvodában megszokott. Minden szülőben él a szorongás, milyen lesz az iskola, hogyan állja meg a helyét gyermeke az új környezetben. Felvetődnek a kérdések, vajon képes lesz-e figyelni, végig tud-e ülni egy tanítási órát? Tud-e az iskolában érvényes szabályok szerint viselkedni? Vagyis, érett-e már az iskolára? 

Amikor a gyermek eléri az iskolába lépés pillanatát, élete fordulópontjához érkezik. Erre a változásra fel kell készülnie időben, testileg, lelkileg egyaránt. Az első év sikerei vagy kudarcai alapvető fontossággal bírnak. Évekre meghatározhatják gyermekünk iskolához, tanuláshoz való viszonyát.

A gyermek akkor iskolaérett, ha fizikai, szellemi és pszichikai szempontból egyaránt képes megfelelni az iskolai követelményeknek úgy, hogy azok teljesítése további fejlődését előmozdítja. Az iskolaérettség kritériumait három csoportba sorolhatjuk: testi, pszichés és szociális.

A testi fejlettség szempontjából lényeges, hogy a gyermek életkorának megfelelő egészségi állapottal, fejlettséggel rendelkezzen, vagyis testsúlya, testmagassága megfelelő legyen. Mozgásszervei, látása, hallása jól működjön, beszéde érthető legyen. Fontos továbbá az izmok kellő fejlettsége, hiszen ez teszi képessé a gyermeket a több órán át tartó egy helyben ülésre és az iskolatáska cipelésére. A nagymozgások érési folyamata kihat a finommozgások fejlődésére. A kézcsontok mozgásának összerendezettsége fontos az írástanuláshoz. A helytelen ceruzafogás nehezíti az írástanulást. Fontos, hogy a gyermek ismerje fel a térirányokat, térben és síkban ismerje a fent-lent, elől-hátul, jobbra-balra irányokat, alakuljon ki az iránykövetés képessége. Az íráshoz elengedhetetlen, hogy a gyermek keze képes legyen a gyors irányváltoztatásokra. Az, hogy balról jobbra írunk, megállapodás kérdése, nincs semmilyen természetes oka. Ebben az életkorban már ki kell alakulnia a gyermek jobb- illetve balkezességének.

A pszichés fejlettség területén fontos a figyelem, az emlékezet és a gondolkodás megfelelő szintje. Fontos a tanuláshoz szükséges tapasztalatok, alapismeretek és gyakorlati készségek érettsége, valamint a feladattudat, kitartás, monotóniatűrés és késleltetés képessége. Egy adott képről vagy eseményről tudnia kell néhány összefüggő mondatot mondania. Legyen képes rövid mesét elismételni. A gondolkodás érettségét jelzi a lényeglátás bizonyos szintű fejlettsége, többek között annak felismerése, hogy az egész részekből áll és részekre bontható. Fontos, hogy a gyermek legyen tisztában elemi fogalmakkal: ismerje és azonosítsa a téri és időbeni tájékozódáshoz szükséges fogalmakat, mennyiség és számfogalma az életkorának megfelelő legyen, tudjon tájékozódni a 10-es számrendszerben. Fontos az akarat és az önfegyelem megfelelő szintje (elsősorban a mozgásszükséglet órák alatti féken tartása), valamint az önálló munkavégzésre való képesség.

A szociális érettség is az iskolaérettség fontos jellemzője. Például, hogyan tud a gyermek beilleszkedni az új környezetbe, hogyan tud tekintettel lenni a társaihoz, mennyire segítőkész, mennyire tud szót fogadni a felnőtteknek. 

Az iskolaérettség egyik jele, hogy a 6 év körüli gyermek vágyik az iskolába, érdeklődik. Beszélgetések során kérdéseivel tudakozódik az iskolai életről.

Hogy hány évesen menjen a gyermek az iskolába? Erre nem lehet általánosságban válaszolni, hiszen káros lehet a személyiségfejlődésre, ha éretlenül kerül az iskolába, de az is, ha az iskolaérett gyermek marad még egy évig az óvodában. Ekkor ugyanis jelentkezhetnek a különböző pszichés és magatartás problémák.

A gyermeki személyiség harmonikus fejlődése és az otthoni családias légkör között szoros kapcsolat van. A gyermek testi és szellemi fejlődésének fontos feltétele a rendszeres fejlesztő hatások mellett a megfelelő nyugodt környezet. 

A gyermekkor e nagy fordulópontján a kedves Szülőknek az alábbi verset ajánlom.

Leitgib Lászlóné

Balogh József: "Mit kívánok?"

Kívánok én hitet, kedvet,

szép szerelmet, hű türelmet

utakhoz fényt, csodát, álmot

békességet, boldogságot

magyar szót, s az égre kéket,

emberarcú emberséget

verseket, célt, igazságot,

daltól derűs, jobb világot

bokrok mellé társnak fákat

napfényt, amely el nem fárad

tekintetet szembenézve

éjt meg nappalt soha félve,

kézfogásos, tiszta csöndet

és mosolyból minél többet!

 

 

Travel Turne Tranzito