Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret

Óvodai beíratás a 2016/2017 nevelési évre

Óvódai beíratás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontjai: 2016. május 4-5. 7.30-14.30 óráig

Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a Szülőket, akiknek a gyermeke 2016. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között tölti be a 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában).

Részletek a beiratkozással kapcsolatban a cikk további részében találhatók.

 

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába, valamint aki 2016. szeptember 1. napját követően tölti be 3. életévét.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2016. június 2-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2016. június 2. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az intézmény.

A nevelési év szeptember 1-augusztus 31-ig tart.

A jelentkezéskor szükséges:

  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat,
  • gyermek TAJ száma,
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

Vértesboglár, 2016. március 21.

Beiratkozás: Hunics Ildikó ÁMK igazgatónál

Travel Turne Tranzito